Przedszkole Publiczne nr 29

Pomoc psych-pedag.

 

Uwaga Rodzice!!!

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i wsparcie rodziców w PP 29- pomoc zdalna

 

W każdej grupie przedszkolnej pojawiają się dzieci, które mogą wymagać szczególnej uwagi i wsparcia. W tej grupie mogą się znaleźć np.: dzieci o przyspieszonym rozwoju, dzieci młodsze wiekowo, szczególnie uzdolnione, dzieci z opóźnieniami w różnych sferach rozwoju, dzieci u których wyniki diagnozy przedszkolnej wskazują na słabszy lub niski stopień przygotowania do nauki w szkole, dzieci z niepełnosprawnością i inne.

Zadaniem nauczyciela jest rozpoznawanie i wykorzystywanie potencjału dziecka do pokonywania jego deficytów, wyrównywania ewentualnych niedostatków w różnych sferach rozwojowych. Indywidualizowanie pracy z dziećmi w przedszkolu jest elementem codziennej pracy każdego nauczyciela.

 

Dzięki temu można wskazać na:

  • wyrównywanie szans edukacyjnych,
  • rozwijanie zainteresowań, predyspozycji, zdolności,
  • zwiększenie indywidualnych możliwości dzieci,
  • rozwijanie zdiagnozowanego, zastanego zasobu wiedzy, umiejętności oraz możliwości intelektualnych, psychofizycznych,
  • budowanie pozytywnego stosunku do nauki,
  • zachęcanie dzieci do podejmowania wysiłku w procesie nauczania – uczenia się,
  • podnoszenie efektów kształcenia na miarę możliwości dziecka,
  • zapewnienie każdemu dziecku sukcesu na miarę jego możliwości i przygotowanie do funkcjonowania na wyższych etapach edukacji i w życiu.

Koordynacja udzielania pomocy należy do zadań wychowawcy grupy. Dlatego też w tym  trudnym dla wszystkich czasie będziemy wspierać dzieci i rodziców potrzebujących wsparcia.

Codziennie (od poniedziałku do piątku) rodzice mogą wysyłać na maila prośbę o konsultację z danym nauczycielem:

 

 

 

Grupa I "Biedronki"

Bogumiła Brucka

 

Grupa II "Pszczółki"

Agata Sobczyk sobczyk.agatha@gmail.com

Anna Ciereszko annaciereszko1611@wp.pl

 

Grupa III "Motylki"

Marta Sierek marta.sierek.pp29@hotmail.com

 

Grupa IV "Mrówki"

Anna Trześniewska hancik1@o2.pl

Justyna Jarzębińska justyna.jarzebinskaa@gmail.com