To takie proste!
Przedszkole Publiczne nr 29
Strona głowna  /  Zapisy
Zapisy

 

 INFORMATOR DLA RODZICÓW
SZANOWNI RODZICE !!!

 

UWAGA  

 

 INFORMATOR DLA RODZICÓW
SZANOWNI RODZICE


od dnia 20 lutego 2014r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2014/2015.
Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:


http://www.nabor.pcss.pl/szczecin/

Niniejsza rekrutacja nie obejmuje przedszkoli i placówek niepublicznych.


1. WAŻNE DATY
W dniach 20 lutego 2014r. – 14 marca 2014r.– składanie przez Rodziców wniosków do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, wraz z wymaganymi dokumentami;
Dnia 9 kwietnia 2014r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
W dniach 10 kwietnia 2014r. – 16 kwietnia 2014r. – potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie zawarcia umowy cywilno – prawnej z przedszkolem;
Dnia 17 kwietnia 2014r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
17 kwietnia 2014r., do godz. 12.00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji; Rodzice, za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki, w kolejności alfabetycznej.

2. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O MIEJSCE W PRZEDSZKOLU?
W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami w Gminie Szczecin, które w roku szkolnym 2013/2014 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub chcą zmienić placówkę. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

DZIECI 3 - 4 – LETNIE (rok urodzenia 2011-2010)
Z dniem 1 września 2014r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć dzieci trzy i czteroletnie (rok urodzenia 2011-2010), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci które ukończyły 2,5 roku.
Zgodnie z powyższym dziecko w tym wieku jest uprawnione do korzystania z opieki przedszkolnej w:
1. przedszkolu publicznym,
2. oddziale przedszkolnym zorganizowanym w niektórych szkołach podstawowych.Możecie Państwo wybrać z listy trzy preferowane placówki.
Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę,
na której najbardziej Państwu zależy.

DZIECI 5 – LETNIE (rok urodzenia 2009)
W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte będą wszystkie dzieci urodzone w 2009r. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat, tj. z dniem 1 września 2014r.
Zgodnie z powyższym dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w:
1. przedszkolu publicznym,
2. oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.Można wybrać nie więcej niż trzy placówki. Zalecane jest, aby jednym z wyborów była szkoła podstawowa, w obwodzie której dziecko mieszka.
Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę,
na której najbardziej Państwu zależy.

DZIECI 6 – LETNIE
urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.
Dzieci urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. ponownie realizują przygotowanie przedszkolne w:
1. oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
2. przedszkolu.

Na wniosek rodziców, dzieci urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. mogą także z dniem 1 września 2014r. rozpocząć naukę w klasie pierwszej.

Można wybrać nie więcej niż trzy placówki. Zalecane jest, aby jednym z wyborów była szkoła podstawowa, w obwodzie której dziecko mieszka.
Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę, na której najbardziej Państwu zależy.

UWAGA!!! Dzieci w wieku 5-6 – lat mogą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego również w przedszkolach i placówkach niepublicznych, które prowadzą odrębną rekrutację.


DZIECI 6 – LETNIE
urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 30 czerwca 2008r.
Z dniem 1 września 2014r. dzieci 6-letnie, urodzone w okresie od 1 stycznia 2008r. do dnia 30 czerwca 2008r. nie biorą udziału w rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdyż są obowiązane do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Wyjątek stanowią dzieci, które w okresie naboru posiadają aktualną decyzję dyrektora szkoły obwodowej w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego.


Zgodnie z ustawą o systemie oświaty decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
W związku z powyższym opinia wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub zaświadczenie nie uprawniają dziecka do kontynuacji edukacji przedszkolnej. Jedynym dokumentem uprawniającym dziecko do kontynuacji wychowania przedszkolnego jest decyzja odraczająca obowiązek szkolny wydana przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

3. KRYTERIA REKRUTACJI

MINISTERIALNE KRYTERIA REKRUTACJI
Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Szczecin.
W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących gminę Szczecin) niż wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria,
1) wielodzietność rodziny kandydata*,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 40 punktów.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty:
*wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
**samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
POTWIERDZANIE KRYTERIÓW MINISTERIALNYCH
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:
1) oświadczenie o zamieszkiwaniu w Gminie Szczecin (wzór oświadczenia nr 1),
2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór oświadczenia nr 2),
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia nr 3),
5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

KRYTERIA 3)-5) POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W POSTACI (do wyboru):
1) oryginału,
2) notarialnie poświadczonej kopii,
3) odpisu urzędowo poświadczonym zgodnie z art. 76 a § 1 KPA,
4) odpisu lub wyciągu z dokumentu,
5) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

DODATKOWE KRYTERIA REKRUTACJI:
Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów, a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie naboru będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:
1) liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia (za każdą zadeklarowaną godzinę 1 pkt),
2) dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez jednego pracującego /uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna - 10 pkt,
3) dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym przedszkolu - 8 pkt,
4) dziecko z placówki opiekuńczo – wychowawczej - 5 pkt,
5) dziecko rodziców zamieszkujących w Gminie Miasto Szczecin i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie - 3 pkt,
6) dziecko urodzone w 2010 r. lub 2011 r., które nie było wcześniej objęte edukacją przedszkolną - 2 pkt.

Za wszystkie kryteria dodatkowe można uzyskać maksymalnie 39 punktów. 


POTWIERDZENIE KRYTERIÓW DODATKOWYCH
1) oświadczenie o zatrudnieniu lub studiowaniu w trybie dziennym (wzór oświadczenia nr 4),
2) deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata, złożona w tym samym co kandydat przedszkolu, w terminie siedmiu dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
3) oświadczenie, że dziecko przebywa w placówce opiekuńczo – wychowawczej (wzór oświadczenia nr 6),
4) oświadczenie rodziców kandydata o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Szczecinie (wzór oświadczenia nr 5),
5) oświadczenie rodziców, że dziecko nie uczęszczało w roku szkolnym 2013/2014 do żadnego przedszkola (wzór oświadczenia nr 7).

Wszystkie oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ:
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, może zwrócić się do prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności, w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, prezydent miasta korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

4. UWAGI:
1. przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,2. proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki,
3. w karcie zgłoszenia nie wpisuje się przedszkoli i szkół podstawowych, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji (np. niepubliczne),4. wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru. Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole lub szkołę pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych dwóch placówek wskazanych we wniosku. Każdy z kandydatów może zostać przydzielony tylko do jednej placówki,
5. wniosek można również otrzymać w wybranej placówce, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru. Upoważniony przez placówkę operator wprowadzi do systemu elektronicznego wszystkie dane zawarte w złożonym przez Państwa wniosku. W takiej sytuacji możecie Państwo również otrzymać numer PIN, aby móc elektronicznie sprawdzić wynik rekrutacji,6. w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

INFORMACJA DLA RODZICÓW PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, w celu udokumentowania zatrudnienia, mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, który można pobrać ze strony internetowej: ceidg.gov.pl
Proszę wejść na stronę i za pomocą wyszukiwarki baza przedsiębiorców, proszę wyszukać i wydrukować zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a następnie dołączyć je do wniosku.
5. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:
1. proszę otworzyć stronę www:
http://www.nabor.pcss.pl/szczecin/
2. stworzyć listę preferencji placówek,
3. wypełnić pozostałe pola formularza,
4. proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i dodatkowych,
5. proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru,
6. po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 zawiera następujące dane:
imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
imiona i nazwiska rodziców dziecka,
adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,
adres poczty elektronicznej i numery telefonu rodziców dziecka,
wskazanie kolejności wybranych przedszkoli, albo szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

6. WZORY OŚWIADCZEŃ:
Wzór oświadczenia 1. Oświadczenie, że dziecko wraz z rodzicami jest mieszkańcem Gminy
Szczecin.
Wzór oświadczenia 2. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
Wzór oświadczenia 3. Oświadczenie potwierdzające samotne wychowywanie dziecka.
Wzór oświadczenia 4. Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica/opiekuna prawnego lub studiowaniu w trybie dziennym.
Wzór oświadczenia 5. Oświadczenie rodziców kandydata o rozliczaniu podatku
dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Szczecinie.
Wzór oświadczenia 6. Dziecko przebywa w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
Wzór oświadczenia 7. Dziecko nie uczęszczało w roku szkolnym 2013/2014 do żadnego Przedszkola.

 
 
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz wzory oświadczeń można pobrać i wydrukować ze strony  http://www.nabor.pcss.pl/szczecin/  - zakładka "Aktualności"
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NOWI RODZICE !!!
 
 
W przypadku, gdy dziecko dostało się do naszego przedszkola, należy potwierdzić, iż będzie ono uczęszczało do placówki oświadczeniem woli rodziców (prawnych opiekunów) w formie zawarcia umowy cywilno-prawnej z przedszkolem.

NIE PODPISANIE umowy cywilno-prawnej wiąże się z rezygnacją z przedszkola!!!
 
Umowy będzie można podpisywać w terminie od 10 kwietnia do 16 kwietnia do godz. 15:30.
Ostatniego dnia tj. 16 kwietnia czas podpisywania umów jest wydłużony do
godz. 17:00

Ostatnia aktualizacja: 2014-04-15