To takie proste!
Przedszkole Publiczne nr 29
Strona głowna  /  Aktualności

  WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKOLA !

 
 
AKTUALNOŚCI :
  

 

 


WAŻNE!!

Drodzy rodzice, bardzo prosimy śledzić na bieżąco informacje na stronie internetowej przedszkola.

W związku z ogłoszeniem przetargu na przebudowę naszego przedszkola, czekamy na jego rozstrzygnięcie.

W związku z tym dyżur placówki zaplanowany od 17.08.2020r. może odbywać się już w nowym miejscu

w Szkole Podstawowej nr 15 ul. Małkowskiego 12.

O planach remontu byli Państwo informowani przy składaniu deklaracji kontynuacji uczęszczania do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 (dotyczy dzieci uczęszczających już do przedszkola) oraz przy rekrutacji (dotyczy dzieci które w roku szkolnym 2020/2021 będą rozpoczynały edukację w naszej placówce).

 

 

 


 

Drodzy rodzice,

W poniedziałek 29.06 rozpoczynamy tryb dyżuru. Nasza placówka będzie otwarta do 10.07. 

Prosimy do tego czasu (10 lipiec) rodziców o odbieranie kocy, poduszek i rzeczy z szafeczek dzieci.

Dziękujemy.

 


 

 

 

REKRUTACJA NA DYŻUR WAKACYJNY ZAKOŃCZONA

Informujemy, że wszystkie dzieci, których rodzice w terminie złożyli wniosek tj. do 9 czerwca 2020r. zostały przyjęte na dyżur wakacyjny w okresie

29.06.-10.07.2020 oraz 17.08.-28.08.2020

W pozostałych tygodniach przedszkole będzie zamknięte 

z powodu nie zgłoszenia się  wymaganej liczby dzieci.

 

 


 

UWAGA RODZICE!!!

 

Na dotychczasowych zasadach dzieci będą uczęszczały do przedszkola do 28.06.2020r.  (do tego dnia obowiązują złożone przez rodziców wnioski).

Dyżur obowiązuje w placówce w terminie 29.06 - 28.08 (tj. 9 tygodni z których rodzic może wykorzystać 4 tygodnie).

W tym okresie pracujemy w trybie dyżuru. 

Zasady rekrutacji na dyżur poniżej.

 

 

 


 

 

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

 

Trwająca epidemia COVID-19  wymusiła zmianę zasad funkcjonowania wielu miejsc i  instytucji w tym przede wszystkim placówek oświatowych. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadziły zaostrzone zasady bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa zmniejszona została między innymi liczebność poszczególnych grup. Zgodnie z wytycznymi w każdej uruchomionej grupie przedszkolnej, będzie mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci. Dodatkowo GIS i MEN zaleca ograniczenie migracji dzieci.

 

 

Aby zapewnić możliwość  skorzystania z opieki podczas wakacji, mimo istniejących ograniczeń, jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii dyżur wakacyjny będzie przebiegał na  zmienionych zasadach organizacyjnych.

 

 

 

Nabór wniosków na dyżur wakacyjny

 

3 – 9 czerwca składanie wniosków drogą mailową

Do 17 czerwca – powiadomienie rodziców o wynikach kwalifikacji

 

 

 

W przedszkolach oraz szkołach podstawowych, w których funkcjonuje więcej niż  jeden oddział przedszkolny

 

 

 • okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 29 czerwca do 28 sierpnia
 • w każdym przedszkolu w okresie od 29 czerwca do 28 sierpnia funkcjonują grupy dyżurne, zgodnie z zaleceniami GIS i MEN do każdej grupy przyjmowanych jest maksymalnie 12 dzieci
 • do przedszkola będą przyjmowane wyłącznie dzieci z macierzystej placówki, w ten sposób unikniemy migracji dzieci pomiędzy różnymi przedszkolami
 • zgodnie z rekomendacją MEN do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki
 • rodzic składa wniosek drogą mailową na adres macierzystej placówki w terminie 3 – 9 czerwca. Kolejność składania wniosków nie jest brana pod uwagę
 • obowiązkiem rodzica jest  dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu oraz wniosku z własnoręcznym podpisem  (skan wymaganych dokumentów przesłany do placówki drogą mailową)
 • w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, których rodzice dostarczyli wnioski i zaświadczenia z zakładu pracy
 • dyrektor placówki potwierdza zwrotnym mailem wpływ dokumentów, w przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny z placówką
 • dyrektor informuje drogą mailową lub telefonicznie o rozstrzygnięciu kwalifikacji na dyżur wakacyjny
 •  oryginał wniosku wraz z zaświadczeniem  rodzic dostarcza pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce
 • rodzic ma obowiązek skutecznego poinformowania dyrektora  o rezygnacji z przyznanego miejsca  z 5 dniowym wyprzedzeniem
 • wnioski będą weryfikowane przez dyrektora placówki bez możliwości odwołania
 • pierwszeństwo podczas przyjęcia na dyżur wakacyjny będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, osób realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa
 • dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie 
 • dyrektor ma prawo  podjąć decyzję o uruchomieniu oddziału tylko wówczas, gdy liczebność grupy będzie wynosiła nie mniej niż 6 dzieci. Poniżej tej liczby oddział nie zostanie otwarty
 • z wakacyjnej opieki będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 już uczęszczają do poszczególnych placówek
 • zainteresowani rodzice składają wniosek w sprawie opieki wakacyjnej drogą mailową w swoim macierzystym przedszkolu. Konieczne będzie również podanie  w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu
 • w przypadku objęcia kwarantanną rodzica dziecka lub osoby wspólnie zamieszkującej, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu.

 

 

Wniosek pobierz tuhttp://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-przedszkola-wakacje-4-1.docx

 

 

 

 


 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

w okresie epidemii COVID-19

 

 

 1. Nie przyjmujemy do przedszkoli dzieci rodziców niepracujących nawet na wolne miejsca, ponieważ musimy zarezerwować miejsca na wypadek dalszego odmrażania gospodarki oraz dla osób wskazanych w rekomendacji MEN.
 2. Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 10 osób, pozostawiając po 2 wolne miejsca na wypadek jak wyżej.
 3. Pierwszeństwo  przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Na stronie internetowej placówki umieszczony jest wzór deklaracji/oświadczenia o woli posłania dziecka do przedszkola stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka do grupy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola.
 5. Wypełnioną deklarację/oświadczenie rodzic składa drogą elektroniczną na adres placówki pp29@miasto.szczecin.pl 

W e-mailu proszę podać godziny, w których dziecko będzie przebywało w przedszkolu (godzina przyprowadzenia i odbioru dziecka).

 

 

UWAGA !!!

BĘDZIECIE PAŃSTWO ZOBLIGOWANI DO PRZESTRZEGANIA TYCH GODZIN.

 

Na tej podstawie dziecko zostanie zakwalifikowane do odpowiedniej grupy pracującej w tych godzinach (umożliwi to wyeliminowanie kontaktu dzieci z innymi grupami i nauczycielami).

 

 

 

DO WNIOSKU PROSZĘ DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU PRACY, ŻE REALIZUJECIE PAŃSTWO ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, BĄDŹ NIE WYKONUJECIE PAŃSTWO PRACY ZDALNEJ.

 

 

 1. Po zebraniu deklaracji dokonana zostanie kwalifikacja zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.
 2. Rodzic drogą mailową lub telefonicznie zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola wraz z informacją, że termin otwarcia placówki zostanie ogłoszony na stronie internetowej placówki na co najmniej 3 dni wcześniej.
 3. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginały deklaracji/oświadczenia oraz wszystkie wymagane oświadczenia (zał. nr 1).
 4. W przypadku nieobecności dziecka rodzic zobowiązany jest do pisemnego usprawiedliwienia jego nieobecności (zał. nr 2).
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dyrektor przedszkola może odmówić przyjęcia dziecka do placówki.
 6. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu wyposażonym w specjalne środki ochrony osobistej z zachowaniem minimum 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostanie powiadomiony o tym fakcie rodzic/opiekun w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu oraz stosowne służby i organy.
 7. Rodzic ma obowiązek zaktualizowania numerów telefonów oraz wszelkich danych kontaktowych.

 

 

 1. Rodzice mają obowiązek:

 

 • przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

 

 • przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka;

 

 • zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

 

 • nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;

 

 • wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

 

 • regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

 

 • zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (zał. 1 a)

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-przedszkola-w-zmienionych-warunkach-pracy-placowki.docx

 

 

Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka (zał. 1 b)

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/oswiadczenie-rodzica-o-stanie-zdrowia-dziecka.docx

 

 

Usprawiedliwienie nieobecności dziecka (zał. nr 2)

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/usprawiedliwienie-nieobecnosci-dziecka.docx

 

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola: Informator dla rodzica

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/zasady-przyprowadzania-i-odbierania-dzieci.docx

 

Zarządzenie Prezydenta

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/zarzadzenie.pdf

 

 

 


 

 

Drodzy Rodzice,

nasza propozycja przesyłania zdjęć dzieci  w trakcie pracy spotkałą się z niesamowitym odzewem z Państwa strony.

Do zdjęć dołączacie Państwo komentarze i pozdrowienia, które przyjmujemy z ogromną radością i chcemy się nimi podzielić .

Cieszymy się, że nasze dzieci dobrze się bawią i pięknie pracują, gdy wszyscy przebywamy w izolacji.

Z naszej strony życzymy dużo sił, cierpliwości i nadziei, a przede wszystkim ZDROWIA!

Pozdrowienia i uściski dla dzieci! 

A oto niektore z Państwa wiadomości:

 

"Pozdrawiamy nasze Panie z Grupy Motylki. Gabrysia nie może się doczekać aż po przerwie wróci do przedszkola."

"Tadzio serdecznie pozdrawia! Uczy się pilnie i mówi, że tęskni już za przedszkolem :) Mrówki."

"Pozdrawiamy serdecznie i życzymy ogrom zdrowia."

"Pozdrawiamy razem z Julką z Biedronek."

"Lilcia też tęskni za przedszkolem, pozdrawiamy :) Biedronki. "

"Pozdrawiamy z domowej kwarantanny. Gabrysia, Biedronki. "

"Serdecznie pozdrowienia od ciężko pracującej pszczółki Justynki."

"Pozdrawiamy serdecznie wszystkie Panie z domowej ckwarantanny. Maja N. z rodziną."

"Z okazji Dnia Tęczy Anastazja stworzyła takie dzieło sztuki ? tęcza z bibuły zawisła nad łóżkiem małej Biedroneczki. Biedroneczka Anastazja codziennie ogląda zdjęcia ze strony swojego ukochanego Przedszkola ? z uśmiechem na twarzy wraca wspomnieniami do wycieczek i teatrzyków... Smerfy polubiła tak bardzo, że prawie codziennie oglądamy bajki i filmy z ich udziałem."

"Nasza pierwsza własnoręcznie wykonana prawie w całości (poza bukszpanem) palma wielkanocna ? my jesteśmy z niej dumne, co mam nadzieję widać na zdjęciu! Nastka zapragnęła być księżniczka stąd korona na głowie ???? Pozdrawiamy serdecznie z Anastazją i wysyłamy mnóstwo "słońca".

PS. Nastusia mówi, że jak tylko robaki (wirusy) sobie pójdą to przyjdzie z koroną pochwalić się p. Marcie jaką jest piękną księżniczką ? pyta kiedy jak wstanie pójdzie do przedszkola. Tęskni za Wami wszystkimi ?????. Anastazja i jej Mama."

"Przesyłamy  ogromne pozdrowienia dla pani Bogusi i pani Ani z grupy Pszczółki."

"Podczas odrabiania zadań Nikodem postanowił zmienić tytuł zadania i zamiast „Kartki dla mojej rodziny„ postanowił zrobić kartkę dla moich Pań. Synek bardzo tęskni za przedszkolem Paniami. koleżankami i kolegami. W załączniku przesyłamy zdjęcia kartki wykonanej przez Nikosia ( mama tylko odrobinkę pomagała ;)) Życzymy wszystkim pracownikom przedszkola oraz dzieciom spokojnych i zdrowych Świat Wielkanocnych :) Szczególne życzenia dla Pani Ani i Pani Agatki z gr motylków. Nikodem ściska i tęskni :)"

"Dzień dobry. Przesyłam Koszyczek wielkanocny Julii R. gr. IV. Życzymy Wszystkim Paniom Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. Julia R. z rodzicami. "

"Dzień dobry, W załączeniu przesyłam zdjęcia wielkanocnego koszyka, który zrobiła Patrycja. Metoda jest podobna jak podana na stronie przedszkola, ale koszyk est zrobiony troszkę inaczej, bo Patrycja wykorzystała sposób z dzieciństwa mamy. Wtedy takie kartki robiło się z kartek pocztowych.
Mimo, że Patrycja lubi być w domu z rodzicami i z siostrą, to tęskni za kolegami, koleżankami i paniami.
Pozdrawiamy ciepło i życzymy wesołych świąt!"

"Pozdrawiamy zamknięci w 4 ścianach ???? do szybkiego zobaczenia ♥? :)))"

 


NASZE PRZEDSZKOLAKI PRACUJĄ!

 

      Julcia, gr. I "Biedroneczki"

 

   Justynka, gr.II "Pszczółki"

 

Resztę zdjęć mogą Państwo zobaczyć w zakładce GALERIA --> PRACA ZDALNA

 

 

 

Aktualności